Warunki prefinansowania w programie “Czyste Powietrze”

Program “Czyste Powietrze” to bardzo gorący temat ostatnich miesięcy. Nie ma dnia, byśmy nie odpowiadali na pytania z nim związane. Wiele niejasności pojawia się wokół prefinansowania, które jest jedną z opcji dofinansowań w programie “Czyste Powietrze”. Czym jest prefinansowanie? Komu przysługuje? Na czym polega wspomniane prefinansowanie? Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać prefinansowanie w “Programie Czyste Powietrze”? 

Program “Czyste Powietrze”- na czym polega i komu przysługuje? 

Program Czyste Powietrze to inicjatywa kierowana do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji pyłów dostających się do atmosfery w wyniku ogrzewania naszych domów. Sposobem na osiągnięcie tego założenia jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Chcąc tego dokonać, należy ulepszyć składowe domu, które są nieekologiczne, a także te, przez które ucieka zbyt wiele ciepła. 

Na czym polega prefinansowanie w programie “Czyste Powietrze”? 

Prefinansowanie w Programie Czyste Powietrze to nowe rozwiązanie finansowe, z którego skorzystać mogą nowi Beneficjenci, którzy nie rozpoczęli jeszcze prac. Ułatwienie polega na wypłaceniu środków dofinansowania jeszcze przed rozpoczęciem remontu. W formie przedpłaty otrzymać można maksymalnie 50% przyznanego dofinansowania. 

Warunku prefinansowania w programie “Czyste Powietrze” 

Nowe rozwiązanie finansowania programu “Czyste Powietrze” kierowane jest dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Mogą z niego skorzystać osoby, którym przysługuje uprawnienie do dofinansowania na poziomie podwyższonym lub najwyższym. Warunkiem niezbędnym jest dołączenie do wniosku umowy podpisanej z wykonawcą prac remontowych. Umowa musi uwzględniać dokładne określenie zakresu prac, które będą miały zostać przeprowadzone. Wybrany przez nas wykonawca musi działać na rynku usług budowlanych od minimum roku bądź mieć doświadczenie w realizacji przynajmniej pięciu inwestycji w programie “Czyste Powietrze”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania z prefinansowaniem na konto wykonawcy zostanie przelane maksymalnie 50% przyznanych środków. Od momentu złożenia wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mamy 18 miesięcy na wywiązanie się z zakresu działań przedstawionych we wniosku. 

Po ukończeniu prac wypłacona zostanie druga część dofinansowania. Jednak, by ją otrzymać należy złożyć następujące dokumenty: 

  • protokół odbioru prac - protokół musi, być spisany na wzorze udostępnionym przez fundusz 
  • deklarację właściwości użytkowych wymienianych elementów
  • potwierdzenie zapłaty podatku VAT

Pozostała część dofinansowania wypłacana jest na konto wykonawcy bądź na konto beneficjenta, jeżeli to on uiszczał należności.

Jak otrzymać dofinansowanie z prefinansowaniem w “Czystym Powietrzu”? - 3 kroki 

  1. Wystąpienie do gminy o wydanie zaświadczenia o dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego lub zaświadczenie o zasiłku 
  2. Podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie określonych prac - należy pamiętać, aby wykonawca, był obecny na rynku usług budowlanych minimum rok, bądź miał doświadczenie  w realizacji minimum 5 inwestycji w programie “Czyste Powietrze”. Polecane jest wykorzystanie wzoru umowy dostępnej na stronie funduszu.  
  3. Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z umową

Chcąc skorzystać z dotacji w programie “Czyste Powietrze”, możemy skorzystać z nowej metody finansowania, jaką jest prefinansowanie. Polega ona na otrzymaniu 50% przyznanych środków jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jednak, by móc skorzystać z prefinansowania w programie “Czyste Powietrze” musimy pamiętać o spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim do składanego wniosku musimy dołączyć umowę z wykonawcą prac, na które chcemy otrzymać środki. Nie można zapomnieć o tym, że maksymalnie możemy podpisać trzy umowy. By otrzymać drugą część pieniędzy z programu, musimy zakończyć prace remontowe w ciągu 18 miesięcy od złożenia wniosku i przedłożyć stosowne dokumenty, które potwierdzą zakończenie remontu.